Gespreksverslag kennismakingsgesprek gemeente op 29-09-2020

Op 29-09-2020 heeft een afvaardiging van onze actiegroep een eerste gesprek gehad met de gemeente Beemster.

Doel van het gesprek

Het doel was een eerste kennismakingsgesprek en om te bekijken hoe nu gezamenlijk verder om een goede school voor de kinderen te realiseren. Om een goede terugkoppeling te realiseren naar onze achterban wilde wij het gesprek opnemen en vroegen wij hiervoor toestemming. Hier werd nogal fel op gereageerd en de wethouder mevrouw Zeeman alsook haar medewerkers wilden dit absoluut niet.

Wij hebben niks te verbergen en de gemeente ook niet zou je zeggen gezien haar publieke taak, maar dat vonden ze niet netjes voor een kennismakingsgesprek. Wij proberen op basis van onze aantekeningen een zo goed mogelijke terugkoppeling te geven naar onze achterban.

Wij hebben ons punt duidelijk gemaakt waar wij voor staan en nogmaals verwezen naar onze 7 voorwaarden voor een goede school. Het proces om te komen tot een nieuwe semi-permanente school is onduidelijk en niet transparant. Daarnaast hebben we aangegeven dat we  tot nu toe geen inspraak hebben gehad.

Participatie 

Gemeente geeft aan dat reeds gelegenheid tot inspraak is geboden en dat er vanuit Tuinderij West geen tegenstanders waren. Enkele bewoners hebben wel gereageerd op de plannen. Ze baseren zich op de brief van d.d. 22 mei 2020 die slechts naar een beperkt gedeelte van de bewoners is verstuurd en zelfs diverse direct omwonenden niet hebben ontvangen. In deze brief wordt benoemd dat de Bloeiende Perelaar wordt meegenomen in het onderzoek. En dat je contact kunt opnemen als je vragen hebt over de brief. Wij hebben aangegeven dat contact opnemen voor vragen over de brief iets anders is dan contact opnemen om je mening kenbaar te maken. Kortom, dit is niet duidelijk en onvolledig. Het is geen oproep tot participatie. De gemeente erkent dit dat de brief niet duidelijk was.

We hebben aangegeven dat we langs de huizen zijn gegaan (met flyers) en de buurt goed kennen. En we op een enkeling na, niemand kennen die voor deze optie is. Kortom; er is geen draagvlak voor. Dit wordt nu pas bij de gemeente ‚Äėduidelijk‚Äô omdat ze voorheen alle vorm van participatie genegeerd hebben. Ook nadat diverse bewoners een brief naar het college en de raad hebben gestuurd alsmede diverse bewoners hebben ingesproken in verschillende raadscommissievergaderingen.

In juni zijn er 300 handtekeningen ingeleverd van omwonenden. Wij geven aan dat hier geen reactie van de gemeente op is gekomen. De heer Trauschke (projectleider) en de wethouder geven aan dat deze groep wel degelijk is uitgenodigd, maar een gesprek hebben afgewezen. De uitnodiging is in de week van 14 september gedaan, dat is 3 maanden later! Deze groep had op dat moment al zijn taken al neergelegd en was er geen vertrouwen meer in een gesprek. Dat is de reden dat zij een gesprek hebben afgewezen. Daar hebben zowel de heer Trauschke als de wethouder verder geen reactie op gegeven.

Verkeersonderzoek

In het overleg hebben wij het verkeersonderzoek ter discussie gesteld. De basis klopt namelijk niet. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op het moment dat de Hendrik Wagemakerstraat¬† opgebroken was.¬† Daarnaast zijn de parkeerplekken voor de leraren niet in het onderzoek meegenomen.¬†De daadwerkelijke toename in drukte rondom Bloeiende Perelaar zal stuk hoger zijn dan in de prognose wordt gesteld.¬†De uitvoering is amateuristisch en met het resultaat kun je alle kanten op aangezien er geen eindconclusie is getrokken. We hebben aangegeven dat het verkeersonderzoek rammelt, terwijl dit zo’n belangrijk stuk is in de besluitvorming.

Om het verhaal kracht bij te zetten hebben de afbeeldingen van drukte rondom de Bloeiende Perelaar aan de wethouder mevrouw Zeeman getoond. Ze interpreteert het als chaotisch, maar wil er verder geen conclusies aan verbinden. De wethouder geeft aan dat het op alle scholen ‚Äėdruk‚Äô is tijdens het brengen en halen, wij merken op dat dat klopt maar dat er hier geen rekening wordt gehouden met het dubbele aantal leerlingen. Ze laat zich er verder niet over uit.

Ook is verwezen naar het verkeersonderzoek waarin staat dat als gevolg van de uitbreiding van de school op de huidige locatie het daar drukker wordt met een grotere kans op chaotische en onveilige situaties. Er is door ons aangegeven dat er nu al diverse ongelukken of bijna ongevallen hebben plaatsgevonden en wij ons ernstig zorgen maken over het feit dat het in de toekomst echt een keer misgaat. Aan de wethouder is gevraagd of de gemeente nu wilt wachten tot het echt misgaat en dan pas tot inzicht komt dat een verdere toename van verkeer niet mogelijk is op de huidige locatie.

De wethouder is gevraagd hoe zij hier tegenaan kijkt. In eerste instantie wilde zij hier herhaaldelijk niet op reageren. Daarna heeft ze het afgedaan met het feit dat zij bij navraag bij handhaving en de politie er geen ongevallen bekend zijn die hebben plaatsgevonden. Wanneer zij wordt gewezen op de diverse ongevallen waarbij eerste hulp is verleend door omwonenden blijft ze bij het feit dat er geen ongevallen bekend zijn.

Gemeente gaf aan dat veiligheid een breed begrip is en dat ze dat bij Bloeiende Perelaar gaan garanderen. Ze maakt echter niet concreet hoe dit gerealiseerd wordt. De heer Trauschke gaf aan dat we het voornamelijk over veiligheid hebben. Hierover hebben we teruggekoppeld dat veiligheid inderdaad  belangrijk is, maar dat het voor ons 1 van de 7 punten is voor realisatie van een goede school. En dat het onderwerp in het gesprek veel aan bod komt omdat de gemeente een keuze heeft gemaakt omwille van de veiligheid.

Een school met voldoende speelruimte

De wethouder blijft bij haar standpunt dat het schoolplein bij uitbreiding aan de minimale vierkante meter voldoet. We hebben haar erop geattendeerd dat het wellicht past, maar dat de norm van toepassing is op max 200 leerlingen per school. Diezelfde norm mag dan overeind blijven met ca. 600 leerlingen. De vraag is of dat past bij de Beemster? Daarnaast is het niet in lijn met het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet waaraan de gemeente, volgens de dorpsvisie, ook in de toekomst aan wilt blijven voldoen. Daarnaast zitten wij in de top 20 met WOZ waarde (plaats 17) en mogen dan ook wat verwachten qua goede voorzieningen en voldoende speelruimte. We wonen niet in Amsterdam en hebben veelal gekozen voor de Beemster voor de ruimtelijke opzet. Wij mogen dan wel wat meer verwachten dan de minimale norm.

Speeltuin vereniging Spelemei

De wethouder geeft aan dat zij nadrukkelijk ook kijkt om de speeltuin van de vereniging Spelemei te betrekken bij het schoolplein. Daarmee zal dit een openbaar terrein worden dat voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben hierop gereageerd dat dit dan de doodsteek is van de speeltuinvereniging. Daarnaast hebben we onze verbazing hierover uitgesproken dat de speeltuinvereniging eerst weg moest van zijn oude locatie vanwege de geplande nieuwbouw woningen aldaar en het nu lijkt dat deze compleet de nek om wordt gedraaid. De wethouder gaf aan dat hier al vaker over gesproken is en het zonde is dat de speeltuin op verschillende momenten gesloten is. Door ons is aangegeven dat bewoners dan geen lid meer zullen blijven van de speeltuinvereniging en al helemaal geen oppasdiensten zullen draaien wanneer dit een openbare locatie wordt. Dit is echt de doodsteek van een mooie vereniging die veel activiteiten organisatie voor de kinderen in het dorp. De wethouder ging hier verder niet meer op in.

Voorstel andere locatie

Wij hebben aangegeven dat er in het verleden eerder vergaande gesprekken zijn geweest om de school te realiseren bij het ZOB terrein en de voetbalvereniging hier ook positief tegenover stond. Vreemd genoeg is deze locatie om onduidelijke redenen afgevallen. De wethouder zelf stond hier niet negatief tegenover.

Voorgesteld is door ons om de locatie aan de Oostdijk die er nog niet in beeld is geweest eens te bekijken als mogelijke locatie. Er is immers een braakliggend terrein naast de voetbalvelden waar prima een school op kan worden gerealiseerd. Voldoende afstand tot omwonenden, is afgeschermd met een rij bomen en is qua oppervlakte vergelijkbaar met de huidige locatie van de Bloeiende Perelaar. Deze locatie voldoet ook aan alle wettelijk voorschriften zoals o.a. afstand tot de N244 qua geluid en fijnstof. Op deze locatie kan voldaan worden aan de 7 voorwaarden die wij hebben gesteld.

Daarbij hebben wij aangegeven dat er ook een win-win situatie is te realiseren voor de voetbalvereniging ZOB als het gaat om parkeerplaatsen. Het terrein kan buiten schooltijd ook worden benut als parkeerplaatsen voor de bezoekers van de voetbalvereniging.

De wethouder gaf aan dat deze locatie is afgevallen vanwege dat Opspoor hier negatief tegenover zou staan (dit hebben wij nagevraagd bij Opspoor en die is daar niet bekend mee) en vanwege de nieuwe dorpsvisie. De locatie die zij bedoeld is de locatie die als uitbreidingslocatie is aangewezen voor het sportcomplex in de dorpsvisie, maar ons voorstel betreft een braakliggend terrein aan de Oostdijk op een terrein van de bestaande voetbalvelden en niet in gebruik is door ZOB.

De gemeente ging niet in op een nieuwe alternatieve locatie en focust zich op de locatie die zij nu voor ogen heeft.

Planning van de gemeente

De gemeente gaf aan dat er nog geen plan ligt. Ze werken nu toe naar een voorstel dat eind september / begin oktober gereed moet zijn. Begin volgend schooljaar 2021-2022 moet het gebouw er staan. Op de vraag of wij bij het gezamenlijk overleg (Opspoor, Forte, Buurthuis en CPOW) mogen aansluiten, omdat wij de bewoners vertegenwoordigen werd afwijzend gereageerd. De groep wordt dan te groot gaf de gemeente aan. Wij hebben aangegeven dat wij dit wederom een gemiste kans vinden om te kunnen participeren met haar bewoners en daarmee ook haaks op de uitgangspunten van het coalitieprogramma om te participeren met haar bewoners staat.

Afstemming gemeente met beperkt aantal bewoners

We hebben de gemeente erop gewezen dat een heel selectief groepje bewoners is gevraagd voor invulling van de uitbreiding van de school. Dat hier conclusies van weergegeven worden in de nieuwsbrief, maar dat dit een vertekend beeld geeft. De mening van enkelen weegt dan namelijk heel zwaar. De gemeente gaf aan dat er zaken zijn genoemd als “geen schaduw” of “geluidsoverlast”… Wij hebben aangegeven dat hiermee het echte onderwerp wordt vertroebelt. Het gaat om de veiligheid en het welzijn van onze kinderen.

Haalbaarheid en betaalbaarheid

“Haalbaarheid” en “Betaalbaarheid” zijn volgens de wethouder de uitgangspunten. Maar wat ons betreft staat een goede school voorop. Dit matcht niet met “haalbaarheid” en “betaalbaarheid”. De gemeente geeft aan hiervoor te kiezen omwille van de tijdsdruk.

De wethouder is nadrukkelijk gewezen op het feit dat de gemeente ondanks dat zij wist dat de Bloeiende Perelaar huisvesting problemen had de gereserveerde kavels aan het Middenpad naast de school heeft verkocht. Op dat moment speelde ook al de situatie dat voorzien moest worden in tijdelijke huisvesting middels portocabins op het schoolplein.  Aangegeven is dat blijkbaar de gemeente is gegaan voor het geld en niet voor het realiseren van goede huisvesting van scholen, zodat onze kinderen goed onderwijs geboden kan worden. Hier ging de wethouder verder niet op in.

Projectleider semi permanente school

De projectleider geeft het volgende aan:

 • Dat we moeten accepteren dat dit de locatie is geworden.
 • Dat we daarbinnen moeten kijken naar oplossingen.
 • En hij vraagt in hoeverre we hiervoor open staan en of we juridische stappen overwegen

Daarop hebben wij geantwoord dat we er geen vertrouwen in hebben dat er een goede school in Tuinderij West gerealiseerd kan worden. Er kan ons inziens niet voldaan worden aan de 7 voorwaarden. Maar staan ervoor open om tot een goede invulling van deze voorwaarden te komen. De projectleider geeft aan dat zij er naar gaan kijken, maar hij komt niet met een concreet plan.  Lukt dit niet, dan behore juridische stappen zeker tot de mogelijkheid.. Daarbij hebben wij aangegeven bij de gemeente dat zij zorg moeten dragen dat zij daar open en transparant communiceert naar haar bewoners en ook het echte verhaal vertelt in de nieuwsbrief die zij nu tweewekelijks verstuurt.

Uit eerdere inspraakreacties bij andere ontwikkelingen in het dorp heeft de gemeente laten zien dat zij niets heeft gedaan met deze inspraak en hier niet eens serieus naar heeft gekeken. Op dit moment is het vertrouwen in de gemeente op basis van haar handelen in het verleden compleet gedaald naar een dieptepunt. Het merendeel van de bewoners ervaren de gemeente ook uiterst onbetrouwbaar ook de wethouder heeft eerdere toezeggingen die zij heeft gedaan op bijeenkomsten met de ouders van de Bloeiende Perelaar niet waar gemaakt. Dus win het vertrouwen eerst maar eens terug door met een goed plan te komen.

Gemaakte afspraken met de gemeente

De gemeente kiest voor de gemakkelijkste weg. En komt er nu achter dat de weg van de minste weerstand niet de weg van de minste weerstand blijkt te zijn. De wethouder spreekt de aanwezige ouders waarvan de kinderen nog naar school moeten aan; ‚Äúu wilt toch dat uw zoon of dochter straks ook naar school kan. Is er voor het nieuwe schooljaar geen tweede school dan volgt een leerlingenstop‚ÄĚ.

Waarop we bevestigend hebben geantwoord, maar wel naar een goede en veilige school zoals verwoord in onze 7 voorwaarden. Onze kinderen mogen niet de dupe worden van het onzorgvuldig handelen van de gemeente. De wethouder ging hier verder niet op in.

Daarnaast is besproken dat wij het als actiecomité vreemd vonden dat de gemeente ons, zonder afstemming, benoemde in de nieuwsbrief. Te meer omdat er verwezen werd naar een afspraak die met ons op korte termijn zou worden ingepland, maar waar we na een week zelf achteraan moesten bellen of deze nog ging plaatsvinden. Wij hebben aangegeven dat dit geen vertrouwen geeft.

De gemeente heeft erkend dat dit niet zo netjes was en vooraf de afstemming met ons had moeten zoeken. Ook betreurd ze dat de afspraak niet zo snel tot stand kwam en blij was dat wij zelf contact hebben gezocht om deze afspraak alsnog op korte termijn in te plannen.

De gemeente heeft ons toegezegd inzichtelijk te maken:

 1. Waar de keuze op is gebaseerd. Niet alleen qua proces, maar ook inhoudelijk en verwachten dat zij op en transparant is naar haar bewoners:
  • Het aantal omwonenden die de gemeente in verschillende fases heeft gesproken. Naar aanleiding van de brief op 22 mei 2020 en de gesprekken die met omwonenden hebben plaatsgevonden over de invulling (zoals in nieuwsbrief van 18 september 2020 gecommuniceerd). Belangrijk om te weten waar deze mensen wonen, welke belangen zij hebben en wat de uitkomst is van de gesprekken, voors en tegens.
  • De reden waarom eerdere opties ongeschikt zijn verklaard.
  • De reden waarom Oost is afgevallen. En waarom de (verkeer en veiligheids) issues niet zijn te verhelpen.
  • Daarnaast gaf de wethouder aan dat Oost toch nog niet helemaal afgeschreven is. We zijn benieuwd wat hier de mogelijkheden in zijn.
  • Waarom de keuze uiteindelijk op de Bloeiende Perelaar is gevallen. En hoe dat zich verhoudt tot eerdere uitkomsten, waaruit bleek dat de Bloeiende Perelaar geen optie was.
 2. Het verkeersonderzoek en de achtergrond. Deze zullen ze onder de loep te nemen. Vanuit het actiecomité is Rik als deskundige op dit gebied uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

De gemeente ging zich tot slot beraden hoe zij verder de samenwerking met ons als actiecomité wilde voorzetten. De heer Trauschke en ook de wethouder hebben  in het gesprek aangegeven dat zij geen uitgebreid participatietraject in wil gaan. (waarop wij hebben aangeven dit wel opmerkelijk te vinden, zeker gezien het feit dat het om een langdurige huisvesting gaat van 8 jaar of langer). Afgesproken is dat de gemeente per mail laat weten wat ze wel in gedachten hebben.

Vorig bericht
Gedoe in de Zuidoost
Volgend bericht
Nieuwsbrief 3: We hebben de gemeente om opheldering gevraagd!