BEEMSTER – In de kwestie rondom de tijdelijke uitbreiding van basisschool de Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster lijkt het er sterk op dat de gemeente (lees: wethouder Aagje Zeeman, JB) het project er nog even snel doorheen wil jassen. Enig dedain tegenover en terzijde schuiven van de bewoners is haar bepaald niet vreemd. Dat valt op te maken uit de lijst van tegenstrijdigheden en onvolkomenheden. Lang leve de door de overheid zo geprezen bewonersparticipatie. Inmiddels heeft de groep GoedeschoolZOB laten weten uit de door de gemeente als zo belangrijk omschreven werkgroep te zijn gestapt. “Het is de schijn ophouden dat je mee mag praten, maar in de praktijk wordt alles door de wethouder en haar ambtenaren beslist en is meedoen een wassen neus.”

Bewoners bedanken voor schijndeelname in werkgroep

GoedeschoolZOB, bestaande uit vertegenwoordigers van 184 gezinnen in en rondom de wijk Nieuwe Tuinderij West, is helemaal klaar met de niet nagekomen beloftes van de wethouder. De groep voelt zich allang niet meer serieus genomen en concludeert dat er helemaal niks is gedaan met de waardevolle aanbevelingen die zijn aangedragen. “Geen van de beloftes van de wethouder zijn door haar nagekomen en daarmee wordt opnieuw aangetoond dat er op geen enkele wijze iets gedaan wordt met de inbreng van betrokken bewoners”, zo verwoordde Rik de Meij de frustraties tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdagavond.

De Meij refereerde aan zijn eerdere optreden, in de vergadering van 20 oktober 2020, waarin hij informeerde over de tekortkomingen in het verkeersonderzoek dat als zwaarwegende onderbouwing gold voor het besluit van het college om de tijdelijke uitbreiding te realiseren nabij de Bloeiende Perelaar. Immers, het besluit om de uitbreiding van de basisschool toch op de huidige locatie uit te voeren, staat haaks op de conclusies van een in februari vorig jaar gehouden verkeersonderzoek. In november 2020 is wederom een verkeersonderzoek gedaan, maar dat rammelt aan alle kanten. Alleen al door het feit dat de Hendrik Wagemakerstraat, door de gemeente genoemd als een van de belangrijkste ontsluitingswegen, destijds was afgesloten voor verkeer, maakt dit onderzoek rijp voor de prullenbak.

In een eerder onderzoek werd onder meer geconcludeerd dat de situatie voor kinderen te voet en op de fiets niet optimaal wordt, omdat ze te maken krijgen met manoeuvrerende auto’s op de weg. Ook gaf het onderzoek aan dat het drukker rond de school wordt met een grotere kans op chaotische en onveilige situaties. En dat de benodigde extra parkeerruimte niet volledig te realiseren is.

Terecht kritisch

De Meij in zijn betoog: “Direct na de zomer hebben wij gesproken met de wethouder. In dit gesprek hebben wij de verschillende omissies kenbaar gemaakt. In dit gesprek is door de wethouder aangegeven dat wij op meerdere punten terecht kritisch waren en zij beloofde niet alleen een aanvullend verkeersonderzoek, ze heeft mij persoonlijk als vertegenwoordiger van de actiegroep uitgenodigd om mee te helpen bij de totstandkoming ervan. Tot de dag van vandaag heb ik niks van de wethouder vernomen.”

Toch werd in november een nieuw verkeersonderzoek gepubliceerd. Tot ontsteltenis van de groep GoedeschoolZOB kwamen opnieuw tegenstrijdigheden aan het licht. Zoals: waar destijds aanvullend onderzoek werd beloofd, wordt voor het in kaart brengen van de huidige situatie nu alleen teruggegrepen op de telling van februari; waar destijds is bevestigd dat het onderzoek van februari niet representatief was, is dit dus nog steeds het geval; waar destijds werd benoemd dat de situatie voor kinderen te voet en op de fiets niet optimaal is, wordt nu gesteld dat er op het moment een veilige situatie is. En zo maar door. “Men gaat blijkbaar selectief met uitgangspunten om”, aldus De Meij uit naam van de groep).

Gegevens ontbreken

Gegevens en metingen waaruit blijkt dat de verkeerssituatie rondom de school op dit moment en in de toekomst goed en veilig is ontbreken. Onduidelijk is of toename van de opvang ook is meegenomen in de toename van verkeer en parkeren. ‘BSO De Boomhut blijft bestaan en ook hier een groei te verwachten.

De Meij: “Het rapport staat vol met aannames en subjectieve termen als goed bereikbaar, grotendeels, verwachten dat, een aantal, wellicht, naar alle waarschijnlijkheid, bij voorkeur, verschillende malen en ga zo maar door. Exacte data, tellingen, berekeningen en prognoses waarop de aannames in het onderzoek zijn gebaseerd ontbreken. Wij noemen het onvolledig en onprofessioneel prutswerk.”

GoedeschoolZOB spreekt de wethouder aan op haar integriteit en verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Bewoner Yoeri Kastelein, eveneens aangesloten bij GoedeschoolZOB, laat weten dat de bewoners hebben bedankt om nog langer deel uit te maken van de werkgroep. “Zolang er geen goed verkeersonderzoek heeft plaatsgevonden, de problemen niet worden erkend, de gemeente opmerkelijke voorwaarden blijft stellen en omwonenden niet erkend als belanghebbenden, heeft het geen zin om deel te nemen aan de werkgroep.”

Bron: John Bontje/Rodi Media